Статут Партії

СТАТУТ

ПОЛІТИЧНОЇ  ПАРТІЇ

«ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА

«СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

м. Київ

2016 рік

1. Загальні положення

 • ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (далі за текстом — Партія) демократична, патріотична політична партія, яка є добровільним об’єднанням громадян України – прихильників загальнонаціональної програми демократичного та правового розвитку суспільства, що має своєю метою формування та вираження волі Українського народу щодо розбудови правової, суверенної економічно розвиненої та соціально орієнтованої держави. Метою Партії не є та не може бути одержання прибутку, доходу.

Партія діє на засадах рівноправності, добровільності, взаємоповаги її членів, дотримання законності та інформаційної відкритості. Діяльність Партії є несумісною з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

 • Найменування Партії:

Повне найменування українською мовою ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ».

Скорочене найменування українською мовою – ПП «ГПР ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ».

 • Партія створена і діє із всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю територію України.
 • Партія має свою Програму, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їх досягнення.
 • Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому Законом порядку, має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою та партійною символікою, зразки яких затверджуються Президією Вищою Ради Партії.

Партія може мати партійну символіку, до якої належить партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка Партії підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 • Партія для здійснення своїх статутних завдань має право відкривати рахунки в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.
 • Ніхто не може бути примушений до вступу у Партію або обмежений у праві добровільного виходу з Партії.
 • Мета, завдання та права Партії
 • Основною метою діяльності Партії є досягнення соціальної справедливості, сприяння побудові незалежної правової держави, громадянського суспільства, вираження політичної волі громадян, керуючись принципами демократії, верховенства права та справедливості.
 • Основні завдання Партії:
 • сприяти утвердженню суверенної Української державності, народовладдя і соціальної справедливості;
 • створювання демократичного суспільства соціальної справедливості та добробуту народу на основі соціально орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
 • сприяти зміцненню обороноздатності країни та формувати основи нової системи національної безпеки;
 • забезпечувати доступність та якість освіти та сучасної медицини;
 • брати активну участь у формуванні соціально-справедливої державної політики, сприяти проведенню комплексної економічної реформи держави з метою позбавлення економіки держави корупційних схем та підвищення її ефективності;
 • брати участь у формуванні органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представництво в їх складі, забезпечення ефективної їх роботи, публічності та відкритості прийняття управлінських рішень, народного контролю;
 • сприяти створенню механізмів щодо запобігання узурпації влади шляхом зменшення впливу одної гілки влади на іншу;
 • сприяти забезпеченню законності в державі і дотриманні прав та свобод людини;
 • сприяти створенню стійкої влади, підтриманню політичної, економічної та соціальної стабільності у державі, забезпеченню її безпеки, підвищенню добробуту громадян.
 • Для здійснення своєї мети та завдань Партія має право:
 • вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та законами України;
 • брати  участь  у виборах Президента України,  до Верховної Ради України,  до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та  їх  посадових  осіб  у порядку,  встановленому відповідними законами України;
 • використовувати  державні  засоби  масової  інформації,  а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
 • підтримувати міжнародні зв’язки  з  політичними  партіями, громадськими    організаціями   інших   держав,   міжнародними   і міжурядовими організаціями,  засновувати (вступати  між  собою  у) міжнародні спілки з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством України;
 • підтримувати  зв’язки  з  політичними партіями,  громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,  укладати угоди про співробітництво  і здійснювати  інші заходи,  які не суперечать законам і міжнародним угодам України;
 • ідейно,    організаційно   та   матеріально   підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні;
 • викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
 • брати участь  в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень  органів  влади,  використовуючи  для цього  державні  і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством;
 • вносити до  органів  державної  влади  України   та   органів місцевого самоврядування пропозиції,  які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;
 • сприяти та брати участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань та їх реалізації;
 • одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії;
 • виступати позивачем або відповідачем у суді;
 • представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, марші, мітинги, демонстрації, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;
 • володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  рухомим  і нерухомим майном,   коштами,   обладнанням,  транспортом,  набуття  яких  не забороняється законами України;
 • орендувати (мати  на  іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно;
 • виступати стороною цивільно-правових відносин, укладати договори та угоди відповідно до діючого законодавства;
 • здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.
 1. Порядок вступу до Партії,

зупинення та припинення членства в ній

 • Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України та законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії, неухильно виконує партійні рішення. Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії. Членство в Партії є фіксованим.
 • Членами Партії не можуть бути: судді, прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України, а також інші посадові або службові особи, на яких відповідно до законодавства України поширюються обмеження щодо членства в політичній партії.
 • Вступ до членів Партії здійснюється на добровільних засадах, на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я Голови первинного осередку Партії, партійної організації вищого рівня або голови Партії.
 • Рішення керівного органу про вступ до членів Партію приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх на зборах первинного осередку Партії, на засіданні керівного органу парторганізації вищого рівня або керівного органу Партії.
 • Строк розгляду заяви про вступ до членів Партії не може бути більшим 90 (дев’яноста) днів з моменту її подання.
 • Членам Партії видається партійний квиток та заводиться облікова картка, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії.
 • Партійний стаж обчислюється з часу прийняття рішення про вступ до членів Партії.
 • Член Партії зупиняє своє членство в Партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови первинного осередку Партії, парторганізації вищого рівня або голови Партії.
 • Підстави припинення членства у Партії:
 • добровільний вихід із членів Партії;
 • втрата (припинення) громадянства України;
 • визнання особи недієздатною;
 • виключення із членів Партії за порушення, передбачені цим статутом;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Партії;
 • не проходження членом партії перереєстрації;
 • у разі, коли член Партії, обраний депутатом місцевої ради, народним депутатом України за виборчим списком партії або виборчого блоку політичних партій, до якого входить партія, не увійшов або вибув із депутатської фракції партії чи виборчого блоку, до якого входить партія у Верховній Раді України;
 • у разі  смерті члена Партії.
 • Член партії має право в будь-який час зупинити або припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до статутного органу Партії, де він перебуває на партійному обліку. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування  члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії.
 • За рішенням центральних керівних органів Партії може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих парторганізаціях. Перереєстрація відбувається за особистої участі члена Партії. Порядок перереєстрації встановлюється Політичною Радою Партії.
 • Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок не проходження перереєстрації у встановлений строк, за наявності поважних причин має право звернутися до Політичної Ради Партії з клопотанням про поновлення свого членства в Партії.
 • За порушення Статуту та Програми Партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, несплату членських внесків,  первинним осередком Партії, або керівним органом партійної організації вищого рівня або Політичною Радою Партії може бути прийняте рішення щодо виключення із членів Партії.
 • Рішення про виключення із членів Партії, прийняте за порушення Статуту та Програми Партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, несплату членських внесків, приймається більшістю голосів присутніх на відповідних Зборах первинного осередку Партії, засіданні керівного органу парторганізації вищого рівня або Політичною Радою Партії.
 • Член Партії, щодо якого прийняте рішення про виключення з членів партії, має право протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення подати апеляційну скаргу до керівного партійного органу вищого рівня.
 • Рішення про виключення з членів Партії, прийняте за порушення Статуту та Програми Партії, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, несплату членських внесків, набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження або після ухвалення рішення керівним органом парторганізації вищого рівня або Політичною Радою Партії.
 • Особи, які зупинили або припинили членство у Партії, можуть бути знову вступити до членів Партії на загальних підставах.
 1. Права та обов’язки членів Партії
 • Член Партії має право:
 • обирати та бути обраним до керівних, контрольно-ревізійних органів парторганізацій та керівних, контрольно-ревізійних органів Партії;
 • бути висунутим Партією кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади;
 • звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних та контрольно-ревізійних органів парторганізацій, керівних органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;
 • вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя;
 • вносити пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії;
 • отримувати інформацію про діяльність Партії;
 • звертатись до керівних органів парторганізації, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;
 • оскаржувати дії та бездіяльність керівних осіб парторганізацій та рішення їхніх керівних органів;
 • припинити членство в Партії за власним бажанням.
 • Член Партії зобов’язаний:
 • дотримуватись положень і вимог Статуту та Програми Партії;
 • всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії;
 • брати участь у роботі парторганізації, де він перебуває на обліку;
 • регулярно сплачувати членські внески, розмір та порядок сплати яких регламентуються Інструкцією про порядок сплати членських внесків у Партії, яка затверджується Політичною Радою Партії;
 • сприяти поповненню лав Партії новими членами;
 • сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;
 • виконувати рішення парторганізації, де перебуває на обліку, керівних органів вищестоящих парторганізацій, керівних органів Партії, доручення їхніх керівних осіб;
 • сплачувати членські внески;
 • зупинити своє членство в Партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях.
 • Членство в Партії не сумісне з діями, спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права та свободи людини, а також з аморальними вчинками та діями, що наносять шкоди авторитету Партії.
 • Рішення про виключення з членів Партії приймається статутними органами партійних організацій за місцем обліку члена Партії або керівними органами Партії.
 • Статутні органи не можуть виключити із лав Партії членів Партії, які стоять на обліку їхніх партійних організацій та працюють, або обрані до статутних органів чи на посади вищестоящих партійних організацій. Рішення щодо них можуть приймати статутні органи вищестоящих партійних організацій.
 • Рішення про виключення з членів Партії членів Політичної Ради Партії приймає Політична Рада Партії, голів АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя, міських та районних партійних організацій приймає виключно Президія Політичної Ради Партії.
 • За виключеним з Партії зберігається право у двадцятиденний термін звернутися з апеляцією у Статутний орган вищого рівня.
 • Повторний прийом у Партію можливий лише після прийняття відповідного рішення статутним органом, який виключив з Партії, або статутним органом вищестоящої партійної організації, не раніше ніж через 2 роки після виключення або виходу з Партії.
 1. Загальна структура, порядок створення та повноваження

структурних утворень Партії

 • Партія, її парторганізації, первинні осередки Партії будуються за адміністративно-територіальними ознаками територіальною, територіально-виробничою та/або іншими ознаками.

Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії в органах виконавчої та судової влади, і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Підпорядкованість парторганізацій визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

 • Організаційна структура Партії.

До організаційної структури Партії входять:

 • первинні осередки Партії (сільські, селищні, міські (міст районного значення));
 • місцеві (міські, районні, районні у містах) парторганізації Партії;
 • регіональні (Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські) парторганізації Партії;
 • Секретаріат Партії;
 • Контрольно-ревізійна комісія Партії;
 • Президія Політичної Ради Партії;
 • Політична Рада Партії;
 • З’їзд.
 • Для кожної парторганізації керівними органами вищого рівня є:
 • керівні органи парторганізацій вищого рівня;
 • керівні органи Партії.
 • Парторганізації використовують назву Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії.
 • Первинні осередки Партії, місцеві та регіональні парторганізації діють на підставі Статуту та Програми Партії.
 • Для забезпечення своєї поточної діяльності місцеві та регіональні організації Партії можуть створювати секретаріати, типова структура і штатний розпис яких затверджується Президією Політичної Ради Партії.
 • Первинні осередки Партії.
 • Первинний осередок Партії може бути створений за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії у межах території села, селища, міста або частини їхньої території.
 • Первинний осередок Партії створюється на підставі рішення установчих зборів цієї організації, за наявності не менше п’яти членів Партії.
 • Рішення про створення первинного осередку Партії затверджується Радою відповідної місцевої парторганізації або регіональної парторганізації.
 • Первинний осередок Партії не є юридичною особою. Після свого створення він реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • До затвердження рішення про створення первинного осередку Партії та його реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України, він не визнається структурним утворенням Партії.
 • Первинний осередок Партії веде облік членів Партії, збирає членські внески та вирішує питання матеріальної підтримки її в межах законодавства України. Звітує перед керівними органами Партії про свою діяльність, майно витрати і фінансові зобов’язання первинного осередку Партії. Розробляє та реалізовує заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацює з первинними осередками інших політичних партій, громадськими організаціями, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії.
 • Вищим керівним органом первинного осередку Партії є Збори, які скликаються не менше одного разу на півроку.

Збори первинного осередку Партії можуть також бути скликані за рішенням керівних органів парторганізації вищого рівня. В такому випадку, за рішенням відповідного органу, який прийняв рішення про проведення зборів, створюється оргкомітет з підготовки та проведення зборів та визначається порядок їх скликання.

Збори повноважні розглядати всі питання діяльності первинного осередку Партії, якщо на них присутні більше половини членів Партії, які перебувають у ній на обліку або обраних делегатів.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів Партії, які перебувають у ній на обліку, або обраних делегатів первинного осередку Партії.

 • До компетенції Зборів первинного осередку Партії відноситься:
 • обрання строком на чотири роки Голови, заступника Голови та, у разі необхідності, Раду первинного осередку Партії;
 • прийняття рішень з питань порядку денного;
 • обирають делегатів на конференцію парторганізації вищого рівня;
 • заслуховують звіт Голови або Ради первинного осередку Партії;
 • вирішують інші питання діяльності первинного осередку Партії.
 • У первинному осередку Партії, в якому перебувають на обліку 50 і більше членів Партії, на зборах обирається Рада у складі Голови, його заступника та інших її членів.

Засідання Ради первинного осередку Партії скликається Головою або його заступником не менше одного разу на півроку, і є легітимним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

Головує на засіданнях Ради Голова первинного осередку Партії або, у разі його відсутності, заступник Голови первинного осередку Партії.

 • До повноважень Ради первинного осередку Партії належить:
 • організація роботи первинного осередку Партії у період між Зборами;
 • розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинного осередку Партії;
 • скликання Зборів первинного осередку Партії, їх підготовка та проведення;
 • звітування на Зборах первинного осередку Партії про свою роботу;
 • вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів первинного осередку Партії.
 • Голова первинного осередку Партії та його заступник є керівними особами первинного осередку Партії.

Голова первинного осередку Партії:

 • здійснює загальне керівництво первинного осередку Партії;
 • без доручення представляє відповідний первинний осередок Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • визначає обов’язки свого заступника;
 • організовує виконання рішень зборів первинного осередку Партії, керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії;
 • скликає Збори первинного осередку Партії (у разі відсутності Ради) та головує на Зборах первинного осередку Партії, підписує його рішення та протоколи;
 • звітує про свою діяльність на Зборах;
 • має право підпису документів від імені первинного осередку Партії.
 • Заступник Голови первинного осередку Партії виконує свої функції, згідно з визначеними Головою первинного осередку Партії обов’язками.
 • Первинний осередок Партії ліквідується за рішенням Ради місцевої парторганізації або Ради регіональної парторганізації.
 • Місцеві організації Партії.
 • Місцева парторганізація створюється відповідно до адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.
 • Місцевими організаціями Партії є районні, міські (міст обласного значення) та районні у містах парторганізації.

Місцева партійна організація створюється за рішенням Ради регіональної парторганізації, Політичної Ради Партії, або Президії Політичної Ради Партії.

 • Місцева парторганізація об’єднує первинні осередки Партії (сільські, селищні, міські (міст районного значення)) парторганізації.

Районні у місті партійні організації входять до складу відповідних міських партійних організацій.

 • Місцева парторганізація після свого створення реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Місцева партійна парторганізація не є юридичною особою. Після свого створення та після їх визнання Радою регіональної парторганізації вона реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Місцева парторганізація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії.
 • Вищими керівними органами місцевої парторганізації є Конференція, Рада.
 • Конференції місцевої парторганізації скликаються Радою не менше одного разу на рік.

Рада місцевої парторганізації встановлює норму представництва на Конференцію місцевої парторганізації від первинних осередків Партії, що входять до її складу. Якщо на момент скликання Конференції місцевої парторганізації не має зареєстрованих у встановленому законом порядку первинних осередків Партії, що входять до її складу, до участі у Конференції місцевої парторганізації запрошуються всі члени місцевої парторганізації.

Конференція місцевої парторганізації може бути скликана рішенням керівних органів парторганізації вищого рівня або Політичної ради Партії. У такому випадку, відповідним рішенням створюється оргкомітет з підготовки і проведення Конференції та визначається порядок її скликання.

Конференція легітимна розглядати питання, якщо на ній присутні більше, ніж половина обраних делегатів або членів Партії, які перебувають на обліку в первинних осередках Партії відповідної місцевої парторганізації. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів від кількості, присутніх на ній делегатів (членів Партії).

 • Конференція місцевої парторганізації:
 • обирає строком на чотири роки Голову парторганізації;
 • визначає кількісний склад Ради місцевої парторганізації, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх;
 • заслуховує звіти керівних органів місцевої парторганізації;
 • обирає делегатів на конференцію парторганізації вищого рівня;
 • висуває кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови;
 • приймає рішення про виключення з виборчого списку парторганізації кандидатів у депутати до відповідних рад;
 • вирішує інші питання діяльності місцевої парторганізації, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії.
 • Рада місцевої парторганізації проводить свої засідання не менш ніж один раз на шість місяців та легітимна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини від її складу. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради.

Засідання Ради скликаються Головою місцевої парторганізації або, у разі його відсутності, його заступником.

Головує на засіданнях Ради Голова або, у разі його відсутності, заступник Голови  місцевої парторганізації за його дорученням.

 • До повноважень Ради місцевої парторганізації належить:
 • обрання з числа своїх членів строком на чотири роки заступника Голови та його відкликання;
 • координація діяльності первинних осередків Партії;
 • організація роботи місцевої парторганізації в період між Конференціями парторганізації;
 • розробка та організація виконання планів своєї роботи;
 • у порядку, визначеному Президією Політичної ради Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
 • скликання партійних конференцій місцевої парторганізації;
 • визначення норми представництва делегатів на конференцію місцевої парторганізації, місця і дати її проведення;
 • затвердження рішення про створення первинних осередків Партії;
 • прийняття рішення про ліквідацію первинних осередків Партії;
 • скасування рішень первинних осередків Партії, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії;
 • вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції партійної Конференції.
 • Голова місцевої парторганізації є керівною особою відповідної місцевої парторганізації.

        Голова місцевої партійної організації:

 • здійснює загальне керівництво парторганізацією;
 • організовує виконання рішень керівних органів парторганізації, керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії;
 • подає для обрання на засіданні Ради кандидатури свого заступника;
 • звітує про діяльність Ради на Конференціях;
 • без доручення представляє місцеву парторганізацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • у разі відсутності доручає виконання своїх обов’язків заступнику;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.
 • Заступник Голови місцевої парторганізації виконує свої обов’язки згідно із обов’язками, визначеними Головою місцевої парторганізації.
 • Місцева парторганізація ліквідується за рішенням Політичної Ради Партії або Президії Політичної Ради Партії.
 •  Регіональні організації Партії.
 • Регіональна парторганізація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 • Регіональними організаціями Партії є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Партії.
 • Регіональна парторганізація об’єднує місцеві парторганізації (районні та міські (міст обласного значення) згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.
 • Регіональна парторганізація після свого створення реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Регіональна парторганізація створюється за рішенням Політичної Ради Партії та у разі надання на це попередньої згоди  Президією Політичної Ради Партії може у встановленому законом порядку набувати статусу юридичної особи.
 • Регіональна парторганізація має право на виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Політичної Ради Партії.
 • Регіональна парторганізація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів Партії.
 • Керівними органами регіональної парторганізації є Конференція, Рада.

Вищим керівним органом регіональної парторганізації є Конференція, а в період між Конференціями — Рада.

Конференція скликається Радою не менше одного разу на рік. Радою регіональної парторганізації встановлюється норма представництва, дата та місце проведення Конференції.

Рада регіональної парторганізації встановлює норму представництва на Конференцію регіональної парторганізації від місцевих парторганізацій, що входять до її складу. Якщо на момент скликання Конференції регіональної парторганізації не має зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих парторганізацій, що входять до її складу, до участі у Конференції регіональної парторганізації запрошуються всі члени регіональної парторганізації.

Конференція регіональної парторганізації може бути скликана за рішенням Політичної Ради Партії або Президії Політичної Ради Партії. У такому випадку, рішенням Політичної Ради Партії або Президії Політичної Ради Партії створюється оргкомітет з підготовки та проведення Конференції та визначається порядок її скликання.

Конференція повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів.

 • Конференція регіональної парторганізації:
 • за поданням Президії Політичної Ради Партії обирає строком на чотири роки Голову парторганізації;
 • визначає кількісний склад Ради та обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх;
 • заслуховує звіти керівних органів регіональної парторганізації та приймає щодо них відповідні рішення;
 • висуває кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня;
 • приймає рішення про виключення з виборчого списку регіональної партійної організації кандидатів у депутати;
 • обирає делегатів на З’їзд Партії;
 • може делегувати частину своїх повноважень Раді регіональної парторганізації;
 • вирішує інші питання діяльності регіональної парторганізації, які не суперечать статутним і програмним документам Партії та рішенням керівних органів Партії.
 • У період між Конференціями керівництво діяльністю регіональної парторганізації здійснює її Рада.

До складу Ради регіональної парторганізації за посадою входить Голова регіональної парторганізації.

Рада регіональної парторганізації проводить свої засідання не менше одного разу на півроку за ініціативою Голови регіональної парторганізації або на вимогу не менше однієї третини членів Ради регіональної парторганізації.

Головує на засіданні Ради регіональної парторганізації Голова або, у разі його відсутності, його заступник за його дорученням.

Рада легітимна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

 • До повноважень Ради регіональної парторганізації належить:
 • обрання зі свого складу заступника Голови регіональної парторганізації строком на чотири роки та його відкликання;
 • організація підготовки і проведення Конференції регіональної парторганізації;
 • у порядку, визначеному Політичною радою Партії, організують виборчі кампанії Партії на відповідній території;
 • утворення місцевих парторганізацій;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів місцевої парторганізації та її керівних осіб;
 • скасування рішень керівних органів та керівних осіб міських партійних організацій, первинних осередків Партії;
 • виконання інших повноважень, які не належать до виключної компетенції конференції регіональної парторганізації.
 • Голова регіональної парторганізації є керівною особою відповідної регіональної парторганізації.
 • Голова регіональної парторганізації:
 • здійснює поточне керівництво регіональною парторганізацією;
 • без доручення представляє регіональну парторганізацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
 • у разі своєї відсутності доручає виконання обов’язків своєму заступнику;
 • подає на розгляд Ради регіональної парторганізації для обрання кандидатури заступника Голови регіональної парторганізації;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату регіональної парторганізації;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень;
 • несе персональну відповідальність перед статутними органами Партії за діяльність регіональної партійної організації.
 • Заступник Голови регіональної парторганізації виконує свої  обов’язки, визначені Головою регіональної парторганізації.
 • Регіональна парторганізація ліквідується за рішенням Політичної Ради Партії або Президії Політичної Ради Партії.
  1. Статутні органи Партії
 • Статутними органами Партії є:
 • керівні органи Партії;
 • контрольно-ревізійний орган Партії;
 • виконавчий орган Партії;
 • Рішення статутних органів Партії є обов’язковими для виконання всіма парторганізаціями Партії та її первинними осередками.
 1. Порядок створення та повноваження

вищих керівних органів Партії

 • Керівними органами Партії є З’їзд, Політична Рада Партії, Президія Політичної Ради Партії.
 • З’їзд Партії скликається не менше одного разу на чотири роки. З’їзд Партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних делегатів від усіх регіональних парторганізацій. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх делегатів, крім рішень про внесення змін до Статуту Партії та рішення про її реорганізацію чи ліквідацію, які приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів.
 • Норма представництва делегатів на З’їзді від регіональних парторганізацій встановлюється Політичною Радою Партії та затверджується Головою партії.
 • Позачерговий З’їзд Партії скликається за ініціативою або на вимогу Голови Партії, Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії або 2/3 від числа членів двох третин регіональних організацій, після затвердження рішення про скликання Головою Партії.
 • Оголошення про скликання З’їзду Партії здійснюється Політичною Радою Партії не пізніше ніж за один місяць до його проведення.
 • У разі проведення позачергового З’їзду до утворення та реєстрації регіональних парторганізацій, делегатами такого позачергового З’їзду є члени Партії. Реєстр делегатів є невід’ємною частиною протоколу позачергового З’їзду. Позачерговий З’їзд, який проводиться до утворення та реєстрації регіональних парторганізацій, вважається правомочним у разі присутності більше двох третин членів Партії (станом на дату проведення З’їзду).
 • З’їзд Партії може проводитися в кілька етапів.
 • З’їзд Партії повноважний вирішувати всі питання діяльності Партії:
 • обирає Голову Партії строком на п’ять років;
 • обирає заступників Голови Партії за поданням Голови Партії строком на п’ять років;
 • обирає членів Політичної Ради Партії за поданням Голови Партії строком на п’ять років;
 • визначає кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії Партії, обирає голову та її членів строком на п’ять років та відкликає їх;
 • затверджує Статут та Програму Партії, вносить зміни до них;
 • затверджує звіти Політичної Ради Партії та Контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • визначає стратегічні напрямки діяльності Партії;
 • висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі подання Президії Політичної Ради Партії;
 • приймає рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах або вихід з нього та надає право Голові Партії або іншому представнику Партії повноваження щодо укладення відповідної угоди;
 • затверджує передвиборну програму Партії;
 • приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України на підставі подання Президії Політичної Ради Партії;
 • ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання у цьому випадку майна та коштів Партії;
 • вирішує питання здійснення права власності на майно та кошти Партії та делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії;
 • встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Парті у загальнодержавному окрузі, що має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку, для молоді (осіб, віком до 35 років) у виборчому списку кандидатів у народні депутати в загальнодержавному окрузі не менш 10 % загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • делегує частину своїх повноважень Політичній Раді Партії.
 • У період між З’їздами керівним органом Партії є Політична Рада Партії, кількісний склад якої визначається З’їздом Партії. До складу Політичної Ради Партії за посадою входять: Голова Партії та Заступники Голови Партії, Голова Контрольно-ревізійної комісії та Голова Секретаріату Партії.

Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Партії не менше одного разу на півроку. Засідання Політичної Ради Партії може бути також скликане на вимогу не менше однієї третини її членів.

Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Політичної Ради Партії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії. Головує на засіданні Політичної Ради Партії Голова Партії. Порядок денний засідання Політичної Ради Партії попередньо затверджується Головою партії та Президією Політичної ради Партії.

 • До повноважень Політичної Ради Партії належить:
 • скликання З’їзду Партії, визначення дати, часу та місця його проведення, встановлення норми представництва делегатів від регіональних парторганізацій;
 • ухвалення політичних рішень;
 • розробка стратегії діяльності Партії;
 • призначення позачергових конференцій парторганізацій усіх рівнів;
 • створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії;
 • утворення та ліквідація місцевих і регіональних парторганізацій;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів, керівних осіб регіональних та місцевих парторганізацій за висновками Контрольної-ревізійної комісії Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів регіональних та місцевих парторганізацій, відсторонення голів парторганізацій на час перевірки;
 • скасування незаконних рішень керівних органів та керівних осіб регіональних і місцевих парторганізацій;
 • визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;
 • розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими організаціями;
 • погодження кандидатур на посади Голови, першого заступника та заступника Голови депутатської фракції Партії у Верховній Раді України за поданням Голови Партії;
 • прийняття рішення щодо депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, обраних за виборчим списком відповідної місцевої або регіональної організації Партії відповідно до чинного законодавства України;
 • перегляд рішень Контрольно-ревізійної комісій Партії у випадках, передбачених цим Статутом;
 • прийняття рішень про заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатури на посаду головного редактора; прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;
 • прийняття рішень щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів Партії;
 • прийняття рішень про залучення  аудиторської  фірми  для проведення зовнішнього  незалежного  фінансового аудиту звітності про доходи, майно,  витрати  і  фінансові  зобов’язання  Партії, її парторганізацій у визначених чинним законодавством випадках;
 • затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;
 • організація загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів;
 • затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка;
 • здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії.
  1. Президія Політичної Ради Партії
 • У період між з’їздами та засіданнями Політичної Ради Партії вищим керівним органом Партії є Президія Політичної Ради Партії.
 • Президія Політичної Ради Партії є керівним органом Партії, кількісний склад якого становить 3 (три) члена Партії. Строк повноважень Президії Політичної Ради Партії становить 5 (п’ять) років.
 • До складу Президії Політичної Ради Партії входять за посадою: Голова Партії, заступники Голови Партії.
 • Засідання Президії Політичної Ради Партії скликається Головою Партії не менш ніж один раз на місяць.
 • Члени Президії Політичної Ради Партії є делегатами З’їзду Партії поза квотами та нормами.
 • Президію Політичної Ради Партії очолює Голова Партії.
 • Голова Президії Політичної Ради Партії:
 • організовує підготовку засідань Президії Політичної Ради Партії;
 • головує на засіданнях Президії Політичної Ради Партії;
 • підписує рішення, прийняті Президією Політичної Ради Партії;
 • має право вирішального голосу.
 • Засідання Президії Політичної Ради Партії є повноважним за присутності більше половини членів Президії Політичної Ради Партії.
 • Рішення Президії Політичної Ради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії Політичної Ради Партії, що присутні на засіданні та набирає чинності з моменту підписання рішення Головою Партії.
 • Президія Політичної Ради Партії:
 • робить заяви від імені Партії;
 • наглядає за діяльністю статутних органів Партії;
 • погоджує порядок денний питань, що вносяться до розгляду З’їздом Партії та Політичною Радою Партії;
 • погоджує та надає проекти рішень, що мають бути прийняти З’їздом Партії або Політичною Радою Партії;
 • затверджує зразки печатки, штампів та бланків Партії;
 • скасовує, зупиняє дію або змінює рішення будь-якого органу посадової особи Партії, окрім рішень, прийнятих З’їздом Партії;
 • надає або погоджує подання щодо кандидатур для обрання керівниками статутних органів Партії;
 • вживає заходи заохочення до членів Партії;
 • приймає громадян України в Партію;
 • припиняє членство в Партії;
 • згідно з законодавством України про місцеві вибори, погоджує рішення територіальних та місцевих організацій Партії про висунення кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування;
 • утворює або ліквідує місцеві та регіональні партійні організації;
 • приймає рішення про припинення членства в Партії членів керівних органів партійних організацій всіх рівнів, розпускає керівні органи або відсторонює та/або позбавляє посади голів партійних організацій всіх рівнів;
 • затверджує за поданням Голови партії штатний розпис та кошторис Секретаріату партії;
 • погоджує рішення про заснування засобів масової інформації регіональних організацій Партії;
 • розпоряджається майном та коштами Партії, регіональних та місцевих організацій;
 • погоджує списки кандидатів у депутати за поданням Голови Партії відповідно до Статуту;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та чинного законодавства України.
 • Головує на засіданні Президії Політичної Ради Голова Партії. Порядок денний засідання Президії Політичної Ради Партії погоджується з Головою партії.
 • Рішення Президії Вищої Ради Партії оформлюються протоколом, який підписується Головою Партії та Секретарем, обраним на засіданні Президії Вищої Ради Партії. Також, за необхідності рішення Президії Вищої Ради Партії з певного питання порядку денного може оформлятися іншим окремим документом, який підписується Головою Президії Вищої Ради Партії.
  1. Керівні особи Партії
 • Керівними особами Партії є Голова Партії, заступник Голови Партії.
 • Голова Партії:
  • здійснює загальне керівництво Партією;
  • вносить на З‘їзд Партії, до Політичної Ради Партії подання щодо кандидатури на посаду заступника Голови Партії та членів Політичної Ради Партії, членів Президії Політичної Ради Партії;
  • вносить на З‘їзд Партії подання щодо Голови, заступника та членів Контрольно-ревізійної комісії;
  • призначає керівника Секретаріату партії. Здійснює загальне керівництво діяльністю Секретаріату партії;
  • очолює Політичну Раду Партії;
  • очолює Президію Політичної Ради Партії;
  • скликає засідання Політичної  Ради Партії та головує на них;
  • скликає засідання Президії Вищої Ради Партії та головує на них;
  • без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;
  • укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії та іншими юридичними особами;
  • робить заяви та звернення від імені Партії;
  • видає та скасовує довіреності від імені Партії;
  • здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії;
  • підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії, інші документи Партії;
  • у межах, визначених Президією Політичної Ради Партії розпоряджається майном та коштами Партії, має право підпису установчих, фінансових та інших документів Партії;
  • очолює фракцію у Верховній Раді України, а в разі неможливості суміщати посаду голови фракції з іншою керівною посадою, пропонує кандидатуру для обрання головою фракції;
  • приймає рішення з інших питань діяльності Партії відповідно до Статуту;
  • затверджує функціональні обов’язки заступника Голови Партії;
  • видає розпорядження та дає доручення;
  • делегує свої повноваження або їх частину заступнику Голови Партії.

У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії.

 • Заступники Голови Партії:
 • Керують поточною діяльністю Партії та готують пропозиції щодо її вдосконалення;
 • спрямовують організаційно-партійну роботу;
 • координують роботу та здійснюють контроль за діяльністю Секретаріатом Партії;
 • виконують інші повноваження, надані рішенням Політичної Ради Партії або Президії Політичної Ради Партії;
 • виконують делеговані Головою Партії повноваження;
 • виконують передбачені Статутом повноваження та керують поточною діяльністю партії, в разі відсутності Голови Партії.
 1. Контрольно-ревізійна комісія Партії

10.1.   Вищим контрольним органом є Контрольно-ревізійна комісія Партії.

10.2. Повноваження та порядок діяльності Контрольно-ревізійної комісії Партії визначається Статутом Партії.

10.3. Контрольно-ревізійна комісія Партії:

 • внутрішньопартійний  фінансовий  контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії (парторганізаціями);
 • здійснює контроль за дотриманням членами Партії, парторганізаціями, їх керівними органами вимог Статуту та Програми Партії;
 • контролює виконання рішень керівних органів Партії та керівних органів регіональних та місцевих парторганізацій;
 • перевіряє цільове використання партійних коштів, сплату та облік членських внесків;
 • приймає рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики;
 • розглядає конфліктні ситуації, що виникають в парторганізаціях, та приймає відповідні рішення по них.

    Контрольно-ревізійна комісія Партії приймає рішення з питань, що відповідно віднесені до його компетенції.

Контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна партійному органу, який її обрав.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії можуть бути призупинені Головою Партії з наступним зверненням до Політичної Ради Партії.

  1. Секретаріат Партії
 • Секретаріат партії здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності центральних керівних органів Партії, забезпечує виконання рішень Голови партії та центральних керівних органів Партії, скеровує діяльність апаратів регіональних та місцевих (у разі створення) партійних організацій.

11.2.У своїй роботі Секретаріат партії керується Статутом, Програмою, рішеннями З’їздів партії, Політичної ради партії, Президії Політичної Ради Партії, розпорядженнями та дорученнями Голови партії, Заступників Голови Партії та Положенням про Секретаріат Партії.

11.3.Положення про Секретаріат Партії затверджується Президією Політичної Ради партії.

11.4. Штатний розпис та кошторис Секретаріату партії затверджує Президія Політичної ради партії за погодженням Голови партії.

11.5. Очолює Секретаріат партії Голова Секретаріату Партії.

11.6. За посадою Голова Секретаріату Партії є членом Політичної Ради Партії.

11.7.  Секретаріат Партії підзвітний Голові партії.

11.8. Повноваження Секретаріату партії:

 • здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення з’їздів Партії та готує всю необхідну документацію та забезпечує оформлення протоколів;
 • скеровує проведення з’їздів регіональних партійних організацій, забезпечує надходження та зберігання їх протоколів;
 • забезпечує підбір та належний облік партійних кадрів, організовує їх підготовку та підвищення кваліфікації;
 • здійснює технічне забезпечення та готує матеріали з питань порядку денного на засідання Політичної ради партії, Президії Політичної ради партії, веде протоколи їх засідань, оформлює рішення та інші документи за результатами їх засідань;
 • координує і спрямовує діяльність регіональних та місцевих партійних організацій;
 • веде облік партійних організацій та її членів.
 1. Майно та кошти Партії
 • Політична партія та її парторганізації (які набули статусу юридичної особи) є неприбутковими організаціями.
 • Партія  для   здійснення  своїх  статутних  завдань  має  право володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  рухомим  і нерухомим майном,   коштами,   обладнанням,  транспортом,  набуття  яких  не забороняється законами України. Партія та її парторганізації можє орендувати (мати  на  іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.
 • Майно та кошти Партії, її парторганізацій використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Отримані доходи (прибутки) Партії або їх частини не розподіляються серед членів Партії, штатних працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Партії та інших пов’язаних з ними осіб.
 • Партія та її парторганізації, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.
 • Надання   матеріальної  та  фінансової  підтримки  Партії здійснюється у формі:
 •     1) внесків на підтримку партій;
 •     2)  державного  фінансування  статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому законами України.

Внеском  на  підтримку  Партії є грошові кошти чи інше   майно,   переваги,   пільги,   послуги,  позики  (кредити), нематеріальні  активи,  будь-які  інші  вигоди нематеріального або негрошового   характеру,  у  тому  числі  членські  внески  членів Партії,  спонсорство  третіми особами заходів чи іншої діяльності   на   підтримку  Партії,  товари,  роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною,  нижчою  за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів  та  послуг  на  відповідному  ринку), отримані Партією,   її  зареєстрованими  в  установленому  порядку  парторганізаціями,  пов’язаною  особою Партії чи її парторганізацією,   висунутим   Партією   чи  її  парторганізацією кандидатом  на  виборах  народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або  переказування  до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані  Партії, зареєстрованій в установленому порядку парторганізації   Партії,   пов’язаній   особі Партії   чи   її   парторганізації,  висунутому Партією  чи  її  парторганізацією  кандидату  на виборах  народних  депутатів  України, виборах Президента України, місцевих   виборах  (шляхом  перерахування  або  переказування  до виборчого фонду на відповідних виборах).

 • Партія,  а  також  її парторганізація,  яка  в  установленому  порядку  набула  статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які  перераховуватимуться  всі  кошти  у  безготівковій формі, які набуватимуться  Партією  чи  її парторганізацією. Реквізити  банків, в яких відкриті рахунки Партії та її парторганізацій,  які в установленому порядку набули статусу юридичної   особи,   і   банківські   реквізити   таких   рахунків оприлюднюються  на  офіційному  веб-сайті  Партії  (за наявності)  та  зазначаються  у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання   фінансового   характеру   політичної   партії.

Партія, парторганізація Партії, яка в   установленому   порядку   набула   статусу   юридичної  особи, відкривають   рахунки   в  установах  банків  України  виключно  в національній валюті України.

Грошові   внески   на  користь  Партії,  партоорганізації  політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

 • Партія, парторганізація Партії, яка в   установленому   порядку   набула   статусу   юридичної  особи самостійно приймають рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.
 • Президія Політичної Ради Партії розпоряджається майном та коштами Партії та парторганізацій Партії.
 • Партія, парторганізації Партії, які в   установленому   порядку   набула   статусу   юридичної  особи ведуть у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України. Щорічний  внутрішній  фінансовий  аудит діяльності Партії,  її  парторганізацій,  які  у  встановленому законом порядку  набули  статусу  юридичної  особи,  здійснюється  Контрольно-ревізійна комісія Партії.
 • У визначених чинним законодавством випадках та у встановлений термін  Партія, парторганізації Партії, які в   установленому   порядку   набула   статусу   юридичної  особи зобов’язані пройти  зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи,  витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру . Зовнішній  незалежний  фінансовий аудит, проводиться аудиторською фірмою, що відповідає критеріям, визначеним чинним законодавством. Рішення про залучення  аудиторської  фірми  для проведення зовнішнього  незалежного  фінансового аудиту звітності про доходи, майно,  витрати  і  фінансові  зобов’язання  Партії, її парторганізацій приймає Політична Рада Партії.

Партія, її парторганізації  зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить їх зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформацію (документи), необхідну для проведення такого аудиту.

Партія  має  право  укладати договір на проведення аудиту  з  тією  самою  аудиторською  фірмою  не більш як три роки поспіль.

Партія, парторганізації Партії, які в   установленому   порядку   набули   статусу   юридичної  особи з періодичністю, визначеною чинним законодавством, зобов’язані подавати до Національного  агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі   (за  підписом  керівника  Партії,  засвідченим печаткою  Партії),  а також на електронному носії встановленої Національним агентством з питань запобігання корупції форми звіт Партії про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання фінансового  характеру  за відповідний період, а також оприлюднює такий  звіт  на  своєму  офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий  строк. У звіті Партії про майно, доходи, витрати і  зобов’язання  фінансового  характеру обов’язковому оприлюдненню підлягають   прізвище,  ім’я,  по  батькові  та  місце  проживання фізичної  особи.  Інші  відомості  про фізичну особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

До  звіту  Партії  про  майно,  доходи, витрати і зобов’язання  фінансового  характеру додаються   висновки,  копії документів, обов’язковість яких визначена чинним законодавством.

 • Порядок внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії
 • Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії приймається на З’їзді Партії, якщо за нього проголосувало більше 3/4 делегатів, присутніх на З’їзді.
 • Зміни, внесені до Статуту та Програми Партії підлягають державній реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.
 1. Припинення діяльності Партії

14.1. Припинення діяльності Партії може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

14.3. Одночасно З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії, а також призначає ліквідаційну комісію.

14.4. У разі ліквідації Партії її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду  або зараховуються до доходу Державного бюджету.

14.5. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності її керівних органів, всіх парторганізацій та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії.

14.6. Діяльність будь-якої парторганізації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії.